Ochrana osobních údajů

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost Urbanguru s.r.o., Tr. SNP 10, 040 11 Košice

Kontaktní údaje provozovatele jsou [email protected]

Provozovatel zodpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu.

Provozovatel nemá v úmyslu přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Jako návštěvník nebo zákazník naší webové stránky zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám jako „dotyčná osoba“ poskytli, za podmínek stanovených v těchto podmínkách ochrany osobních údajů.

 

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotyčných osob, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ


Osobní údaje na zpracování objednávky

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv, povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi jako dotyčnou osobou a námi jako provozovatelem.

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a k úspěšnému vyřízení objednávky.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit.

Při zpracovávání objednávky je právní základ zpracování osobních údajů článek 6, odst. 1 písmeno b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (kupní smlouvy) a také na základě zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů § 13 odst. 1 písmeno c) zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu (zákon č. 222/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty), který rovněž upravuje dobu uchovávání těchto osobních údajů.

Příjemcem těchto osobních údajů je kurýrní společnost, se kterou máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje pro marketingové účely

Pro informování o našich nabídkách a novinkách (marketingové informace) zpracováváme Vaše emailové adresy na právním základě článku 6, odst. 1. písmeno a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel. Tyto osobní údaje zpracováváme až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. Příjemcem těchto osobních údajů není žádná třetí strana.


Cookies

S cílem zajistit řádné fungování této webové stránky a pohodlnějšího nakupování ukládáme někdy na Vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookies. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Příjemci těchto souborů jsou společnosti Google a Facebook (https://policies.google.com/technologies/partner-siteshttps://www.facebook.com/privacy/explanation ).

 

Článek III

Práva dotyčné osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 800, e-mail: [email protected])

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Pro informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění Vašich práv jako dotyčné osoby nás prosím kontaktujte na kontaktních údajích uvedených v úvodních ustanoveních.

Příručku pro občany o ochraně údajů v EU naleznete na následující web stránce https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28813

 

Formulář pro uplatnění práv dotyčné osoby si můžete stáhnout ZDE.