Obchodní podmínky

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákonem č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při domovním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

 1. Definice
  1. V těchto Obchodních podmínkách.
   1. E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikace, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://www.frisbeestore.cz/, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
   2. Spotřebitelská smlouva“ je Kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel;
   3. Prodávající“ (dodavatel) osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek;
   4. Spotřebitel“ (kupující) je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
   5. Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
   6. Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy;
   7. Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho konání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží, resp. Služby/nebo změnou množství vybraného Zboží, resp. Služby;
   8. Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění;
   9. Provozovatel“ znamená společnost Frisbee Shop Europe Ltd, IČ: 239495, se sídlem Suite 15, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles;
   10. Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
   11. Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
   12. Uživatel“ jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která užívá E-shop;
   13. Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu uživateli zřízena Registrací (tzn. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
   14. Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji uživateli prostřednictvím E-shopu, a pokud je ke Zboží nabízena, tak i licence k užívání této věci;
 2. Proces uzavření Smlouvy
  1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
  2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Objednat“.
  3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
  4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko „Objednat“ Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
  5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě vyplnit svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinný a ani oprávněn zadané údaje kontrolovat.
  6. Provozovatel zašle uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
 3. Kupní smlouva
  1. Uzavřením Kupní smlouvy se stávají účinná následující ustanovení:
   1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která je uvedena u takového zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
   2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní řízení Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nelze dodat.
   3. Provozovatel je oprávněn kdykoli požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
   4. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel.
   5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.
   6. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžní plnění Provozovateli.
   7. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informace o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení této platby, které jsou uvedeny u dané platbě v uživatelském prostředí E-shopu.
   8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
   9. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet určený Provozovatelem.
   10. Provozovatel má právo poskytnout uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není u konkrétní slevy uvedeno výslovně jinak.
   11. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetím stranám v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; tyto náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
   12. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
   13. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Všechny lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
   14. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
   15. Pokud je Provozovatelem společně se Zbožím poskytnutý Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou, a Uživatel je povinen spolu se zakoupeným zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
   16. Provozovatel poskytuje Uživateli na zakoupené Zboží záruku, pokud je záruční doba uvedena u daného zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
   17. Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla a/nebo provozu. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdrží od Uživatele reklamované Zboží.
   18. Pokud je v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad tohoto Zboží.
   19. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
   20. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
 4. Uživatelský účet
  1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
  2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
  3. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které uživatelé učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
  4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užívání těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užívání těchto hesel je Uživatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne uživateli nové přístupové údaje.
  5. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 30 dnů od prvního přihlášení do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (v případě doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (v případě doručování emailovou zprávou), a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dnů, o níž strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
 5. Informace pro Spotřebitele
  1. Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
  2. Pokud odstoupí Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen oznámit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být snížena, pokud jsou k tomu splněny zákonné důvody.
  3. Pokud odstoupí Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrací Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněny originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
  4. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané Kupní smlouvy.
  5. Pokud Spotřebitel na základě Kupní smlouvy obdržel Zboží tvořené movitými věcmi, je povinen jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo jej předat na adrese provozu nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud budou movité věci odeslány Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
  6. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
  7. Provozovatel využívá možnost mimosoudní řešení stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy [email protected].
 6. Reklamační řád
  1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že Zboží je při převzetí bez vad. To neplatí, pokud je předmětem Kupní smlouvy zboží s vadami, které je Provozovatel, pokud jsou mu známé, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mu měly být známy, povinen oznámit Spotřebiteli.
  2. Pokud obsahuje Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, nebo pokud bylo předmětem Kupní smlouvy Zboží s vadami, které Provozovatel, pokud mu byly vady známé, nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem měly být známo, oznámil Spotřebiteli. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat pouze výměnu dané součásti zboží; pokud to není možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
  3. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti zboží má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4. Pokud Spotřebitel od Kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho části nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by sjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže.
  5. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nepřísluší, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
  6. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaném za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena sjednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo pokud to vyplývá z povahy Zboží.
  7. Pokud je na Zboží poskytována záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
  8. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Pokud to povaha Zboží umožňuje, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.
  9. V případě, že Spotřebitel využije své právo na odstranění vad Zboží jeho opravou, u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo nebo místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
  10. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
  11. Lhůta pro vyřízení reklamace neběží v případě, že Provozovatel neobdržel od Spotřebitele všechny podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
  12. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
  13. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 7. Alternativní řešení sporů
  1. Objednatel - Spotřebitel - má právo obrátit se na Provozovatele - prodávajícího s žádostí o nápravu e-mailem na [email protected] pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může Spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb.
  2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS
  3. Alternativní řešení sporů může využít jen Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od Spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Při zpracovávání osobních údajů Provozovatel postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
  2. Podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků při využívání našich služeb, jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů.
 9. Cookies
  Provozovatel tímto informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

  Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 1 roku.

  Provozovatel zpracovává cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, k využívání funkcí sociálních médií a analýzy návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
 10. Užívání E-shopu
  1. Provozovatel tímto uděluje uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
  2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
  3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu případně přístup k němu na dobu nezbytnou z důvodu údržby nebo opravy E-shopu.
  4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy Slovenské republiky a Evropského společenství. Jakoukoli škodu, která by porušením této povinnosti Uživatele Provozovateli nebo třetím osobám vznikla, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
  5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
 11. Prohlášení Provozovatele
  1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jako elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a jsou chráněny proti změnám.
  2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
  3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrační nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží, a v případě nejasností kontaktovat provozovatele.
  4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci O nás.
 12. Právo na odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud Prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Lhůtu na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu Prodávající zvyšuje na 99 dní.
  2. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet ho obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění vad, vlastností a funkčnosti zboží.
  3. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
  4. Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeném v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
  5. V případě, že Kupující již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že Kupující vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl Prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn takto vzniklou škodu, kterou je Prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena kupujícím za objednané zboží.
  6. Kupující je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané Zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu tyto platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
  7. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, zrušuje se od počátku, jakož i každá doplňková smlouva související s Kupní smlouvou, od které Kupující odstoupil. Od Kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.
  8. Kupující nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
  9. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty Zboží, pokud Prodávající nesplnil informační povinnost o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
  10. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu Zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota Zboží ve smyslu ust. § 457 Občanského zákoníku ve skutečné výši a náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s opravou Zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro (po)záruční servis Zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit Prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou Zboží a hodnotou Zboží v době odstoupení od Kupní smlouvy.
  11. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

   prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

   prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

   prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

   poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právna odstoupení od smlouvy.

   prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontované, složené nebo použité takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.
 13. Závěrečné ustanovení
  1. Na vztahy neupravené těmito Obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 sb. o elektronickém obchodě a o změně zákona č. 128/2002 sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
  2. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce.
  3. Spotřebitel má možnost obrátit se na orgán alternativního řešení spotřebitelských sporů, který je (i když jen nezávazně) oprávněný posuzovat případné spory mezi Spotřebitelem jako zákazníkem E-shopu a Provozovatelem E-shopu.
  4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči Kupujícímu uzavřením Kupní smlouvy.
 14. Rozhodné právo
  1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem Slovenské republiky.
 15. Účinnost
  1. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 17. května 2019.